erik

luckanArbetet i G14 i Hojums kraftstation har flutit på bra sedan starten i somras. Vattenfall beställde en ytbehandling av intagningsluckan och tuben ner till generator 14 i Trollhättan. Arbetsledaren Erik Hemlin har på daglig basis kunnat avrapportera att arbetet fungerat och att inga större avvikelser har inträffat utifrån den tilltänkta plan som man antog vid start. Nu kvarstår ytbehandlingen av tuben, som i dagsläget är blästrad, och i dagarna påbörjas anläggningen av ny yta i form av grundfärg och täckfärg. Under färdigställandet av luckan har man behandlat totalt 800 kvm yta som blästrats och målats på plats.