Hur mäter vi kvalité på de tjänster vi levererar

Rostskydd är som koncept både brett och smalt. Syftet med ett rostskydd är att förhindra och förebygga korrosion. Huvudsakligen av konstruktionsstål om man vill vara generell. Konstruktionsstålet är en tämligen oren produkt om man tittar på dess sammansättning av olika ämnen, det förekommer små mängder av andra metaller och även slaggprodukter. Det är just denna orenhet och innehållet av oönskade ämnen som skapar korrosionen, genom elektrokemiska olikheter.

På ytan uppstår små strömalstrande korrosionsceller i kontakt med syre och vatten, vilka bildar en elektrolyt. De svagare ämnena blir anod och de ädlare katod. Atomerna i metallen löses upp i laddade partiklar, metaljoner som transporterar elektriskström. Detta är korrosion, och sedermera rost.

Vad rostskyddet gör är att binda in och skydda stålet från att bli ansatt av vatten och syre och på så sätt hindra att den elektrokemiska processen och korrosionen uppstår.

Hur man sedan går tillväga för att lösa detta modernaturs arbete med att balansera ut våra ämnen och återställa dem till dess enklaste form är många och har varierat genom historien.

Idag har vi dels varmförzinkning som är en effektiv metod att ge ett heltäckande och hållbart skydd mot korrosion, metoden är dock resurskrävande dels ur anläggningsperspektiv men också ur energisynpunkt då zinkbaden skall hållas vid en temperatur av 460 grader och storlekarna på ett zinkbad kan variera från ett badkar till en simbassäng. En viktig fördel är varmförzinkningen är dess förmåga att även ge ett rostskydd även inne i håligheter och stängda konstruktioner.

På Fyra ESS har vi sedan starten praktiserat rostskyddsmålning i system, där vi i mångt och mycket jobbar enligt processen SS EN ISO-12944 som är den övergripande standarden för rostskyddsmålning. I vår anläggning jobbar vi enligt de konventionella standarderna med rengöring och avfettning, blästring och förbehandling enligt önskad ytrenhet och -profil samt avslutningsvis applicering av rostskyddet.

Det är inte ovanligt att vi får i uppdrag att komplettera varmförzinkade konstruktioner, ibland av estetiska skäl, men också för att att ytterligare förstärka ytskyddet.

I samband med beställningen kommer antingen en klar specifikation eller en förfrågan om rådgivning och konsultation kring val av färgsystem. Baserat på korrosionsmiljö och hållbarhet så beslutas vilken produkt som skall användas och hur tjocka färglager som skall anläggas.

Innan leverans kontrolleras ytskiktet för att säkerställa att man ligger inom toleransen för det som är framtaget för det specifika rostskyddet. Således mäter vi kvalité dels genom att vi följer våra standardiserade processer, men också följer upp resultaten rent praktiskt.

Vill ni veta mer om industriellt rostskyddsarbete och ytskydd kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se